Skundų nagrinėjimas

X APELIACIJŲ DĖL ATESTAVIMO (SERTIFIKAVIMO) SPRENDIMO NAGRINĖJIMO
TVARKA

83.Apeliacijas gali teikti pareiškėjai, kandidatai, atestuoti (sertifikuoti) energetikos darbuotojai dėl sertifikavimo skyriaus priimto neigiamo sprendimo per 30 darbo dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

84. Apie gautą apeliaciją atsakingas už apeliacijos nagrinėjimą darbuotojas informuoja sprendimą, dėl kurio pateikta apeliacija, priėmusius darbuotojus. Atsakingi už skundžiamą veiklą darbuotojai pateikia savo paaiškinimus raštu.

85.Apeliacija turi būti pateikta raštu sertifikavimo skyriaus vadovui, aiškiai išdėstant apeliacijos esmę ir pagrindimą. Šiame rašte apeliuojantis asmuo turi nurodyti, jeigu jis pageidauja dalyvauti apeliacijos nagrinėjime.

86.Apeliacijoje turi būti nurodyti apeliuojančio asmens kontaktiniai duomenys, kartu su apeliacija turi būti pateikti apeliaciją pagrindžiantys dokumentai.

87.Ne vėliau kaip per 2 darbo dienas sertifikavimo skyriaus vadovas išnagrinėja, ar apeliacija susijusi su atestavimo (sertifikavimo) veikla, už kurią atsakingas sertifikavimo skyrius, ir raštu informuoja apeliuojantį asmenį apie apeliacijos registravimą ir jos perdavimą Apeliacinei komisijai. Taip pat rašte nurodoma komisijos narių, dalyvausiančių apeliacijos nagrinėjime, pavardės.

88. Apeliuojantis asmuo gali pareikšti nesutikimą dėl komisijos narių kandidatūrų, pateikdamas motyvuotą pagrindimą raštu.

89.Apeliacija turi būti išnagrinėta ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo apeliacijos gavimo. Prireikus, motyvuotu komisijos sprendimu bendras apeliacijos nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas dar 10 darbo dienų.

90.Apie Apeliacinės komisijos priimtą sprendimą Sertifikavimo skyrius informuoja apeliacijos teikėją per 2 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

91.Sertifikavimo skyriaus vadovas ne vėliau kaip per 2 kalendorines dienas informuoja raštu apeliuojantį asmenį apie komisijos priimtą sprendimą.

92.Jeigu Sertifikavimo skyrius nesutinka su komisijos sprendimu kaip nurodyta 100 punkte, apeliuojantis asmuo apie tai informuojamas ir jam paaiškinama galimybė kreiptis į Nacionalinio akreditacijos biuro Apeliacinę komisiją.

93.Jeigu numatyti koregavimo ir korekciniai veiksmai, apie tai Sertifikavimo skyriaus vadovas
informuoja apeliuojantį asmenį.

94.Sertifikavimo skyrius numatytus koregavimo ir korekcinius veiksmus turi įgyvendinti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo komisijos sprendimo priėmimo datos.

95.Apie apeliacijos nagrinėjimo baigimą Sertifikavimo skyriaus vadovas apeliuojantį asmenį informuoja raštu.

96.Apeliacijos teikėjas, nesutinkantis su sprendimu dėl išnagrinėtos apeliacijos, gali raštu pateikti skundą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 1-335 (Žin., 2010, Nr. 143-7342) sudarytai Apeliacinei komisijai arba Nacionalinio akreditacijos biuro Apeliacinei komisijai.

97.Apeliacinė komisija ne teismo tvarka nagrinėja gautus skundus ir sprendžia ginčus dėl Tvarkos aprašo nuostatų taikymo pažeidimų ir atestavimo (sertifikavimo) institucijų priimtų sprendimų. Ji turi teisę pavesti Sertifikavimo skyriui peratestuoti (persertifikuoti) energetikos darbuotoją. Apeliacinei komisijai nusprendus energetikos darbuotoją peratestuoti (persertifikuoti), mokestis už atestavimą (sertifikavimą) netaikomas.

98.Apeliacinės komisijos sprendimai dėl energetikos darbuotojų atestavimo(sertifikavimo) yra privalomi. Jų priimti sprendimai dėl energetikos darbuotojo atestavimo (sertifikavimo) gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

98.1.Visos apeliacijos yra nagrinėjamos ir svarstomos konstruktyviai, nešališkai ir nustatytais terminais.

98.2. Sertifikavimo skyrius yra atsakingas už visus apeliacijos nagrinėjimo proceso lygių sprendimus. Sertifikavimo skyrius užtikrina, kad personalas, nagrinėjantis apeliacijas, būtų ne tas pats, kuris priėmė sprendimą, dėl kurio gauta apeliacija.

98.3. Apeliacijos pateikimas, nagrinėjimas ir sprendimas nesukelia jokių šališkų veiksmų apeliuojančio asmens atžvilgiu.

XI SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

99. Apie gautą skundą atsakingas už skundo nagrinėjimą darbuotojas informuoja su skundžiama veikla susijusius darbuotojus. Atsakingi už skundžiamą veiklą darbuotojai pateikia savo paaiškinimus raštu.

99.1.Už skundo nagrinėjimą atsakingas darbuotojas išnagrinėja ir patikrina visą būtiną informaciją, susijusią su skundu, ir pateikia Sertifikavimo skyriaus vadovui ataskaitą raštu.

99.2.Už skundo nagrinėjimą atsakingas darbuotojas gali teikti pasiūlymą Sertifikavimo skyriaus vadovui dėl neplanuoto vidaus audito.

99.3.Nagrinėjant skundą ar apeliaciją laikomasi konfidencialumo reikalavimų.

100.Skundas turi būti išnagrinėjamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo jo gavimo dienos, arba per 20 darbo dienų nuo visų su skundo nagrinėjimu susijusių dokumentų ar informacijos gavimo dienos.

101.Apie priimtą sprendimą Sertifikavimo skyriaus vadovas informuoja skundo pateikėją raštu per 2 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.