Kokybės politika

VšĮ „Nauja kvalifikacija“ sertifikavimo skyrius atlieka energetikos sektoriaus energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atsetavimą (sertifikavimą) ir savo veikloje vadovaujasi nešališkumo, kompetencijos, atsakomybės, atvirumo, konfidencialumo ir reagavimo į skundus ir apeliacijas principais.

Bendras asmenų atestavimo (sertifikavimo) tikslas yra jų individualios kompetencijos atlikti užduotį arba darbą pripažinimas.

Sertifikavimo skyrius įsipareigoja veikti atsakingai ir taip, kad suteiktų suinteresuotoms šalims pasitikėjimą jos kompetencija, nešališkumu ir vientisumu, veiksmais ir rezultatais.

VšĮ „Nauja kvalifikacija“ pagrindinis tikslas – teikti energetikos darbuotojams kokybiškas asmenų atestavimo (sertifikavimo) paslaugas.

Siekdama šio tikslo, VšĮ „Nauja kvalifikacija“ vadovybė įsipareigoja:

  • Įdiegti ir tobulinti vadybos sistemą pagal LST EN ISO/IEC 17024:2012 standarto reikalavimus;
  • Nuolat atitikti LST EN ISO/IEC 17024:2012 standarto reikalavimus;
  • Nuolat gerinti vadybos sistemos rezultatyvumą;
  • Netaikyti procedūrų, kurios neteisingai apsunkintų pareiškėjų ir kandidatų galimybes;
  • Užtikrinti atestavimo (sertifikavimo) veiklos nešališkumą ir saugumą;
  • Užtikrinti informacijos, gautos atestavimo (sertifikavimo) metu, konfidencialumą;
  • Užtikrinti darbuotojų kompetenciją;
  • Skirti reikiamus išteklius atestavimo (sertifikavimo) veiklai;
  • Užtikrinti, kad sertifikavimo skyriaus politikos suprastos, įgyvendintos ir išlaikomos visais sertifikavimo skyriaus lygmenimis.